Onze algemene voorwaarden ...

zijn van toepassing op al onze leveringen/opdrachten en worden getoond ter kennisgeving.

Kopiëen van deze web pagina zijn echter niet bindend.
Bindend is alleen een door ons verzonden kopie (bijvoorbeeld als bijlage van een offerte of factuur).

ARTIKEL 1: ALGEMEEN.
Gebruiker van deze algemene voorwaarden is Iservi, wederpartij is klant Iservi. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die door gebruiker worden aangenomen m.b.t. het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden. Bij elke offerte of opdrachtbevestiging van gebruiker worden deze algemene voorwaarden ter kennisgeving verstrekt. Komt gebruiker met wederpartij afwijkingen op deze algemene voorwaarden overeen, dan bevestigt gebruiker dit schriftelijk. Prijzen en beschrijvingen in folders, advertenties en andere toelichtings- c.q. wervingsteksten zijn zonder voorafgaand bericht aan wijziging onderhevig en vallen als zodanig buiten deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2: OFFERTES.
Alle offertes van gebruiker worden schriftelijk uitgebracht of schriftelijk bevestigd. Bij elke offerte wordt vermeld of prijzen al of niet inclusief BTW zijn. De geldigheidsduur van alle uitgebrachte offerte is drie maanden. Alle uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.

ARTIKEL 3: OPDRACHTACCEPTATIE.
Het accepteren van een overeenkomst wordt altijd schriftelijk bevestigd. Bij duidelijke vergissingen, misverstanden of het ontbreken van relevante informatie in een gedane opdrachtbevestiging van gebruiker, wordt een nieuwe schriftelijke opdrachtbevestiging met opgaaf van de reden gedaan. Bij duidelijke vergissingen, misverstanden of het ontbreken van relevante informatie in een ontvangen opdracht van wederpartij, wordt deze verzocht een nieuwe opdracht te verstrekken.
Het bewust achterhouden van relevante informatie tijdens het aangaan van een overeenkomst door wederpartij, kan reden zijn om een reeds aangegane overeenkomst schriftelijk te beëindigen en een schadevergoeding te eisen. Opzegging van een reeds schriftelijk gesloten overeenkomst, dient zo spoedig mogelijk schriftelijk door wederpartij te geschieden. Gebruiker kan vergoeding eisen, wegens geleden verlies aan inkomsten.

ARTIKEL 4: LEVERING.
Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, gelden de door gebruiker opgegeven (op)levertijden c.q. benodigd aantal werkuren in de offerte of opdrachtbevestiging bij benadering. Bij dreiging van ernstige overschrijding of grote achterstand in de uit te voeren werkzaamheden, wordt wederpartij daarvan in een zo vroeg mogelijk stadium met vermelding van de reden op de hoogte gesteld. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, hanteert gebruiker de afleverbedingen, zoals gedefinieerd in INCOTERMS 1990.

ARTIKEL 5: OVERMACHT.
Indien gebruiker door overmacht geheel of gedeeltelijk verhinderd is tot nakoming van de overeenkomst, is gebruiker gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst, de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat gebruiker tot enige schadevergoeding verplicht is. Gebruiker zal bij overmacht wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk (laten) berichten. Van overmacht is sprake bij gebeurtenissen en omstandigheden die buiten de wil van gebruiker vallen, zoals staking, brand, het in gebreke blijven van toeleveranciers, het achteraf in gebreke blijken te zijn van geleverde materialen en/of gebruikte apparatuur, ziekte of overlijden, het bij verder uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden in conflict komen met de geldende wetgeving en misbruik van wederpartij van door gebruiker in goed vertrouwen verstrekte informatie.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID.
Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, aanvaardt gebruiker geen andere aansprakelijkheid dan teniet gaan te leveren zaken tot aan het moment van aflevering en het niet, niet volledig of onjuist nakomen van het gezamenlijk overeengekomene, indien dat het rechtstreeks gevolg is van bewuste opzet of grove nalatigheid van gebruiker.

ARTIKEL 7: GARANTIE.
Garantie houdt in dat achteraf geconstateerde tekortkomingen -te wijten aan ondeugdelijk materiaal, onjuiste be- of verwerking en het niet nakomen door gebruiker van het schriftelijk overeengekomene- in afgeleverd(e) werk en/of zaken kosteloos worden verbeterd. Indien dat niet geheel (meer) mogelijk is, dan volgt gehele of gedeeltelijke restitutie van het reeds betaalde. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, vervallen aanspraken op garantie 1 jaar na datum van facturering. Indien 3 maanden na factuurdatum nog niet voor geleverd(e) werk/zaken is betaald, dan wordt pas na betaling openstaande factuur aan de betreffende garantieverplichting voldaan.

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD.
Gebruiker blijft eigenaar van geleverd(e) werk en/of zaken, zolang wederpartij daarvoor nog niet volledig heeft betaald. Het auteursrecht van geleverd werk berust bij gebruiker, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Gebruiker heeft het recht om copieën van geleverd werk ter demonstratie van eigen kunne aan potentiële opdrachtgevers te laten zien. Voor overige aangelegenheden wordt verwezen naar de Auteurswet. Wanneer de wederpartij enige verplichting uit enige overeenkomst met gebruiker niet nakomt, ook in geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie of stillegging, dan wordt wederpartij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is gebruiker zonder ingebreke stelling of sommatie gemachtigd tot:
a) de zaken terug te nemen, waar deze zich ook bevinden,
b) het vorderen van vergoedingen voor geleden schade, gederfde winst en rente.

ARTIKEL 9: BETALINGSCONDITIES.
Betaling van het op de factuur onder eindtotaal vermelde bedrag, dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden op de bankrekening van gebruiker. Bij niet tijdige betaling is gebruiker gerechtigd 1% per maand in rekening te brengen over het volledige factuurbedrag. Na een maand wordt tot incasso overgegaan. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00; alles exclusief omzetbelasting. De vordering tot betaling is direct opeisbaar bij surséance van betaling, faillissement, stillegging resp. liquidatie van de wederpartij.

ARTIKEL 10: RECLAMATIES.
Reclamaties van wederpartij naar aanleiding van geleverd werk en/of zaken, dienen zo spoedig mogelijk en schriftelijk aan gebruiker te geschieden.

ARTIKEL 11: GEHEIMHOUDING.
Gebruiker en wederpartij zijn gebonden strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen ten aanzien van informatie, die in het kader van het sluiten en nakomen van een overeenkomst verstrekt wordt. Specifieke eisen van wederpartij met betrekking tot de geheimhoudingsplicht worden alleen schriftelijk overeengekomen. Door gebruiker vastgelegde informatie wordt zo spoedig mogelijk vernietigd, zodra deze vastlegging niet meer noodzakelijk is inzake aantoonbaarheid van verrichte werkzaamheden. Tot aan vernietiging ziet gebruiker erop toe, dat derden geen toegang tot de informatie hebben.

ARTIKEL 12: GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT.
Op geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden, afhankelijk van de betreffende rechtsvordering, voorgelegd aan het kantongerecht te Eindhoven of de arrondissementsrechtbank te Den Bosch. Deze algemene voorwaarden worden niet ongeldig, vanwege eventuele -achteraf geconstateerde- taalkundige fouten.

Eindhoven, 18 september 2009